WD-40 elektros kontaktų valiklis SPECIALIST 400ml

Prekės kodas: WDCC3683

Turimas kiekis: Prekė sandėlyje

€900 su PVM
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite
Gamintojas: WD-40 Company Ltd

GREITAI DŽIŪSTANTIS KONTAKTŲ VALIKLIS - ši priemonė nuvalo tepalo, purvo, fliuso nuosėdas ir kondensatą nuo jautrios elektroninės ir elektros įrangos.Ji greitai įsiskverbia į sunkiai pasiekiamas vietas, greitai džiūsta ir nepalieka jokių nuosėdų. Šį produktą galima naudoti darbui su elektros įranga, kontaktais, plastikais ir guma.Registruota NSF K2 formulė.
REKOMENDUOJAMOS NAUDOJIMO SRITYS: elektros elementai, plokštės, valdymo skydai, spausdintuvai, kopijuokliai, jungikliai, juostų prispaudimo galvutės.
NAUDOJIMAS:
- Išjunkite elektros srovę ir leiskite atvėsti įkaitusiems paviršiams.
- Įsitikinkite, kad sistemoje nėra sukondensuotos elektros įtampos.
- Balionėlį gerai suplakite.
- 15-20 cm atstumu nuo paviršiaus apipurkškite elektroninį aparatą arba plokštę, tokiu būdu pašalindami nešvarumus, kurie gali sukelti kontaktavimo problemas.
- Valdydami kilstelėkite paviršių ir leiskite nutekėti valiklio pertekliui.
- Prieš įjungdami elektros srovę, leiskite produktui visiškai išdžiūti ir gerai išvėdinkite sistemą.

PAVOJINGA. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H315 Dirgina odą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti dūmų arba aerozolio.P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338-PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.P405 Laikyti užrakintą. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. P501 Turinį / talpyklą saugiai išmesti.Nesant pakankamam vėdinimui, galimas sprogių mišinių susidarymas. Sudėtyje yra Angliavandenilai, C6, izo-alkanai, < 5% n-heksanas, Propan-2-olis, Angliavandenilai, C7, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai.

Parašyti atsiliepimą
Rašyti
Skambinti