Lesta ratlankių valiklis "Magic" , 500ml

Populiari

Prekės kodas: RVML3496

Turimas kiekis: Prekė sandėlyje

€500 su PVM
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite

Spalvą keičiantis ratlankių valiklis. Efektyvi, nerūgštinė valymo priemonė su nauja aktyviųjų medžiagų kombinacija. Skirta lietiems ir paprastiems ratlankiams valyti. Lengvai pašalina ratlankių stabdžių trinkelių nuosėdas, tepalo dėmes, suodžių bei įprastus gatvių nešvarumus. Po valymo ratlankiai atgauna pradinį spindesį.
NAUDOJIMAS:
- Ratlankius apipurkškite ir palaukite, kol pakeis spalvą.
- Nuplaukite vandeniu.
- Esant dideliam užterštumui rekomenduojama papildomai valyti su šepetėliu arba kempinėle.
- Nenaudoti ant įkaitusių paviršių, neleisti pilnai išdžiūti.
- Prieš naudojimą rekomenduojama valiklį išbandyti ant nedidelio paviršiaus ploto.

ATSARGIAI. H302 Kenksminga prarijus. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P301+P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+351+338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius reikalavimus. Sudėtyje yra natrio merkaptoacetatas, 2-butoksietanolis.

Parašyti atsiliepimą
Rašyti
Skambinti