WD-40 greito veikimo varžtų atlaisvintojas 400ml

Prekės kodas: WDVA3488

Turimas kiekis: Prekė sandėlyje

€980 su PVM
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite
Gamintojas: WD-40 Company Ltd

GREITO VEIKIMO VARŽTŲ ATLAISVINIMO PRIEMONĖ - ši galinga, greitai veikianti priemonė greitai įsiskverbia ir atlaisvina užstrigusius tvirtinimus.
SAVYBĖS:
• Labai atspari vandeniui.
• Šį produktą galima naudoti dirbant su metalais, lydiniais, guma, plastiku ir daugeliu dažų.
• Atsparus temperatūrai nuo -20°C iki +90°C.
• Registruota NSF H2 formulė.
REKOMENDUOJAMOS NAUDOJIMO SRITYS: veržlės, užraktai, varžtai, grandinės, guoliai, sąvaržos, skriemuliai, vamzdeliai, konvejeriai, cilindrai, įrankiai, instaliacija.
NAUDOJIMAS:
• Balionėlį gerai suplakite.
• Sudrėkinkite paviršių, kurį reikia atlaisvinti ir keletą minučių leiskite priemonei įsigerti.
• Jei reikia, procedūrą pakartokite dar kartą.

PAVOJINGA. H315 Dirgina odą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti dūmų arba aerozolio. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. P405-Laikyti užrakintą. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. P501 Turinį / talpyklą saugiai išmesti. Nesant pakankamam vėdinimui, galimas sprogių mišinių susidarymas. Angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai, Angliavandeniliai, C11-C14, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai, < 2% aromatiniai junginiai Distiliatai (nafta), lengvieji, hidrinti, Angliavandeniliai, C7-C9, izo-alkanai.

Parašyti atsiliepimą
Susijusios prekės